De Orde van den Prince

 

De Orde van den Prince is een genootschap voor de behartiging van de belangen en de uitstraling van de Nederlandse taal en cultuur.

Amicitia et tolerantia

 

Amicitia’ (vriendschap) en ‘tolerantia’ (verdraagzaamheid) zijn sleutelbegrippen in de werking van de Orde. Is de vriendschap vooral de maatstaf in de omgang met de leden, bij de verdraagzaamheid gaat het om een ethisch beginsel. De Orde van den Prince verwacht van de leden verdraagzaamheid als algemene levenshouding, een geest van openheid, met respect voor ieders mening, ongeacht zijn of haar levensovertuiging, politieke kleur, ras, geaardheid, afkomst of beroep.


Beste Princevrienden,

 

Vandaag zijn we zo ver!

 

Op 1 september begint het nieuwe werkingsjaar van de Orde van den Prince. Deze keer  betekent dit ook een bestuurswissel en de aanvang van mijn mandaat als President.

 

Ik heb het genoegen de nieuwe bestuursploeg aan u voor te stellen.

 

- President: Godelieve Laureys (verkozen op de AR van 11 juni jl.)
- Vice-President : Jan Weierink (huidig gewestpresident Oost-Nederland)
- Algemeen secretaris: Hilde Adriaenssens (huidig voorzitter Afdeling Tilburg)
- Algemeen Penningmeester: Leo van de Gender (oud-voorzitter Afdeling Taxandria)
- Portefeuillehouder Inhoudelijke Werking en Nederlandse taal & Cultuur: Herman Bosmans (oud-voorzitter Afdeling Mechelen)
- Portefeuillehouder Coördinatie  van klankbordgroepen en ideeënbank/kenniscentrum: Dirk Vanhegen (huidig Gewestpresident West-Vlaanderen)

 

Het Dagelijks Bestuur vat zijn taak met veel inspiratie en enthousiasme aan. Als een gedreven en hechte ploeg willen we er de schouders onder zetten om het voorgestelde beleid uit te voeren.

 

Ons motto is: “Het gaat niet alleen over nu, maar vooral ook over straks”. Voor ons staan de Afdelingen en de Prince-leden centraal. We willen luisteren naar wat er leeft bij de basis, inspelen op wat er opborrelt en door een goede dialoog kruisbestuiving bevorderen. Samen met u allen willen we de bakens verzetten en het proces van vernieuwing en actualisering van de Orde verder vorm geven.

 

Dank ook aan alle leden van het uittredend Bestuur voor hun jarenlange inzet en engagement. Vele plannen zijn gerealiseerd, andere zijn in de steigers gezet. Hun komt alle lof en hulde toe! 

 

Aan alle Afdelingen een goed werkingsjaar in Amicitia en Tolerantia toegewenst!

 

Met vriendelijke Prince-groet,

 

Godelieve Laureys
President

 

-----------------------------------

 

Ledendag 2016...

 

Pak uw agenda en noteer alvast de data van de volgende Algemene Ledendag in 2016. De ledendag in oktober 2015 in Gent had een wachtlijst, hoewel ruim 650 leden en hun partners zich konden inschrijven...

 

De volgende Algemene Ledendag gaat door in Den Haag, stad van vrede en recht. Plaats van samenkomst: het Vredespaleis, waar onder andere het Internationaal Gerechtshof is gevestigd, dat zich bezighoudt met conflicten tussen staten.

 

Wij hopen dat u het weekeind van 15 en 16 oktober 2016 alvast wilt vastleggen in uw agenda.

 

Het Dagelijks Bestuur