Centrale werking van de Orde van den Prince

‘Amicitia’ en ‘tolerantia’

Om de werking van ons genootschap met zijn 3000 leden in verschillende landen, met zijn 100 afdelingen en zijn 12 gewesten in goede banen te leiden zijn er bestuursorganen nodig.

Het Dagelijks Bestuur bevordert de goede werking van de Orde van den Prince als geheel, bereidt de besluitvorming voor en draagt ook zorg voor de goede uitvoering van
de door het Presidium en Algemene Raad genomen besluiten. Het Dagelijks Bestuur neemt ook het initiatief tot het instellen van Klankbordgroepen, organiseert Kaderdagen en is verantwoordelijk voor de jaarlijkse ledenbijeenkomst “De Dagen van den Prince”.

Het Presidium, bestaande uit de gewestpresidenten van de 12 gewesten en het Dagelijks Bestuur, is belast met de algemene leiding en draagt zorg voor het realiseren van de doelstellingen van de Orde van den Prince en het naleven van de Keure. De gewesten vormen de ruggengraat van ons genootschap, waarbinnen de afdelingen autonoom functioneren. Elk gewest heeft een gewestbestuur, voorgezeten door de gewestpresident en een gewestraad, waarin alle afdelingen van een gewest zijn vertegenwoordigd.

Het Afdelingsbestuur heeft als belangrijkste taak in goed overleg een interessant jaarprogramma samen te stellen, de werking van NT&C op een boeiende en aansprekende wijze in de afdeling in te bedden en te zorgen voor de aangroei en het behoud van een
gevarieerd ledenbestand.

Gezamenlijk vormen de afdelingsvoorzitters en de leden van het presidium de Algemene Raad. De algemene raad is het hoogste beleidsorgaan van de Orde en treedt op als adviesorgaan voor het presidium.​

Het algemeen secretariaat is gevestigd in Antwerpen.

 

Agenda: 

Geen activiteiten.

Terugblik: 

Geen activiteiten.

Nieuws: 

Deze Goede Week of lijdensweek  betekent voor velen van ons , binnen en buiten de christelijke traditie, een bezinningsmoment, een week van nederigheid  en ootmoed, een stille week. Dit jaar zal er geen uitbundig Paasfeest volgen. Laten we steun vinden in onze kernwaarde van Amicitia  en daar ook actief iets mee doen, zodat we  met zijn allen versterkt uit deze crisis komen.