Geslaagd mini-symposium over spraak-, taal- en schrijfstoornissen in Dordrecht

Bijna tachtig aanwezigen trok het mini-symposium dat de afdeling Dordrecht begin februari organiseerde over spraak-, taal- en schrijfstoornissen, een kwart meer dan verwacht. De avond was 'extern' gericht, doch sloot tegelijkertijd aan bij een van de speerpunten van de Orde, laaggeletterdheid. Tot de genodigden behoorden professionals uit onderwijsinstellingen en organisaties die in primaire zin met laaggeletterden te maken hebben.

 

 

Het idee voor dit mini-symposium is ontstaan vanuit de gedachte dat er raakvlakken kunnen bestaan tussen laaggeletterdheid en stoornissen in spraak- en taalverwerking. De afdeling Dordrecht had voor ogen dat zij hierbij een faciliterende rol zou kunnen spelen. Daarmee heeft de afdeling getracht te voldoen aan de maatschappelijke taak die ons door de Orde gesteld wordt, conform Statuten & Reglement 5/5.4.
Naast professionals behoorden ook leden van de Orde tot de genodigden. Als hoofdgasten waren aanwezig onze president Godelieve Laureys, gewestpresident Holland Willem Gijsels en pro-president Holland Cees de Wit.

Vakvrouwen

De sprekers op deze avond waren drie 'vakvrouwen', allen werkzaam bij Rijndam Revalidatie. Kinderrevalidatiearts Karlijn van Beek belichtte een aantal aangeboren en verworven aandoeningen, zowel perifeer als centraal aangestuurd, die kunnen leiden tot spraak-taal problematiek. Ergotherapeut Marieke de Bruin sprak over het analyseren van schrijfproblemen. Ze legde uit welke voorwaardescheppende factoren verbetering van schrijven bewerkstelligen en zette het belang uiteen van het kunnen blijven schrijven in het huidige digitale tijdperk. Na de pauze ging linguïst Charlotte Huigh van het Spraak-Taal-Expertise-Team (STET) in op nieuwe wetenschappelijke inzichten rond cerebrale activiteit bij spraak-taal problemen en de specifieke spraak-taal training die bij verschillende aandoeningen past.

Droominee

Om de avond van luchtige intermezzo’s te voorzien, waren er korte optredens van woordkunstenaar ‘de Droominee’ (Rik van Zutphen). Tijdens zijn solo-optredens voorzag hij woordcreaties van een muzikale omlijsting. Zijn bijdrage werd zeer gewaardeerd.
Het mini-symposium is mede tot stand gekomen dankzij subsidie van het Dagelijks Bestuur, het Presidium en het gewest Holland. Uit de evaluatie kwam naar voren dat 93% van de aanwezigen het symposium over het algemeen goed tot uitstekend beoordeelde. De afdeling Dordrecht kijkt terug op een geslaagde externe activiteit.

Belang

Het belang van aandacht voor de begeleiding van mensen met laaggeletterdheid en/of een stoornis in spraak-taal verwerking, bleek welhaast ten overvloede uit een evaluatie-opmerking van een van de aanwezigen. In moeilijk te ontcijferen blokletters stond er: 'fond het seer leersam'.

Namens de organisatiecommissie,

 

Marianne Hesp-Abbenhuis
Secretaris NT&C afdeling Dordrecht