Aantredend gewestpresident Oost- en Zeeuws-Vlaanderen Walter Baeten: "De vernieuwing consolideren"

Hij is blij dat de Orde van den Prince haar "iets oubollig imago" heeft afgeschud en wil als gewestpresident van Oost- en Zeeuws-Vlaanderen de vernieuwing helpen consolideren. Walter Baeten gaat de afdelingen en de leden in 'zijn' gewest daar intensief bij betrekken. Brede maatschappelijke problemen zullen ook niet vergeten worden de komende jaren. Door zijn inzet voor allerlei culturele en Vlaamsgezinde organisaties leerde hij veel leden van de Orde kennen. "Lid worden van de afdeling Schelde-Leie voelde als thuiskomen."


 

Hoe lang bent u al lid en welke functies en/of verantwoordelijkheden heeft u binnen de Orde van den Prince sindsdien zoal gehad? Sinds wanneer bent u gewestpresident?

Ik ben lid van de orde sinds 2004. In het vorige gewestbestuur was ik penningmeester. Sinds oktober 2020 ben ik gewestpresident.

Waarom bent u toentertijd lid geworden?

Jarenlang heb ik op cultureel vlak samengewerkt met leden van de Orde van den Prince. Toen men mij vroeg om lid te worden van de afdeling Schelde-Leie heb ik onmiddellijk toegezegd. Ik kreeg in de afdeling echt een gevoel van 'thuiskomen'.

Wat doet of deed u naast de Orde van den Prince?

Ik ben wiskundige en heb 35 jaar lesgegeven op het St Barbaracollege in Gent en twaalf jaar aan het Hoger Architectuurinstituut Sint Lucas Gent. Daarnaast bouwde ik een maatschappelijke carrière uit, bewust sociaal en politiek ongebonden. Zo was ik districtscommissaris Gent-Zuid van het Vlaams Verbond van Katholieke Scouts (VVKS), bestuurslid bij Vlaamse ziekenfondsen en de Marnixring, voorzitter van de Alumnivereniging van de UGent (bijna twintig jaar), voorzitter van het IJzerbedevaartcomité en nog altijd erevoorzitter van de Raad van bestuur van het Museum aan de IJzer in Diksmuide (de IJzertoren).

Waarom wilde u gewestpresident worden?

In het vorig gewestbestuur heb ik de taak van gewestpenningmeester op mij genomen. Zo leerde ik de werking van het gewest van nabij kennen. Gewestpresident worden gebeurde vrij onverwacht. Gewestpresident Jan De Waele beëindigde zijn mandaat van vier jaar. Daar hij in het nieuwe gewestbestuur pro-president zou worden en onze samenwerking dus niet zou eindigen, was ik bereid om hem op te volgen.

Wat is het belangrijkste dat u nu gaat oppakken?

De consolidatie van de vernieuwing die president Godelieve Laureys gerealiseerd heeft en het intensief betrekken van de leden en de afdelingen bij dit proces. De Orde heeft haar iets oubollig imago van zich afgeschud en resoluut gekozen voor uitstraling naar buiten. Het Dagelijks Bestuur en het Presidium hebben de Orde ook dichter bij de afdelingen en haar leden gebracht.

Het gewestbestuur zal de volgende jaren aandacht hebben voor activiteiten en NT&C-projecten van afdelingen en clusters van afdelingen. Elke afdeling fungeert autonoom, tracht dit zo goed mogelijk te doen en draagt met deze specifieke invulling bij aan diversiteit binnen de gewesten die moet worden gekoesterd. De huidige informatiekanalen tussen leden en afdelingen, tussen afdelingen onderling en tussen de gewesten en het Presidium moeten in beide richtingen verder worden uitgebouwd. Al deze activiteiten en projecten zullen niet alleen de grondvesten Amicitia en Tolerantia tussen de leden versterken, maar ook de uitstraling van de Orde. Dat zal de werving van nieuwe leden een impuls geven. Nieuwe en vooral jongere leden kunnen een dynamische impuls creëren binnen een afdeling.

Het gewestbestuur zal ook aandacht hebben voor brede maatschappelijke problemen, zoals integratie, gelijke kansenbeleid, taalachterstand en laaggeletterdheid, de Nederlanden binnen Europa en taal en cultuurbeleid in Vlaanderen en Nederland.

Hoe denkt u dat u na uw afscheid herinnerd zal worden?

Hij heeft zijn best gedaan.

Waar doet een afdelingsvoorzitter u tijdens een etentje geen plezier mee?

Als ik met de wagen ben: een glas wijn.

Wat weet (haast) niemand binnen de Orde van den Prince over u?

Mijn totemnaam bij de scouts.
 

Hoofdfoto boven het artikel: Walter Baeten in 2006 tijdens zijn jaarlijkse speech op de IJzerbedevaart als voorzitter van het IJzerbedevaartcomité.